Storia e Folklore Calabrese
di Domenico CarusoIndice

Storia della Calabria

Folklore calabrese

S.Martino: un paese e un Santo

Fatti straordinari in Calabria

Ricordi di scuola

L'autore

Lettere e contributi

La nostra Piana

Da libri, giornali e riviste

Poesia dialettale

Salvatore Giovinazzo

Domenico Caruso

Maria Antonietta Casmiro

Pasquale Rombol da S. Ferdinando

E' ancora Natale!

Poesia dialettale

Domenico Caruso

La poesia in vernacolo rappresentata anche da personaggi sconosciuti che, pur non figurando nelle pagine ufficiali della letteratura, hanno avuto il coraggio di affrontare ogni ostacolo per tramandare ai posteri valori, ansie e aspirazioni della propria epoca.
Fra questi ultimi, Domenico Caruso ha espresso fin dagli anni '50 il suo pensiero.
Si legge, ad esempio, su "Calabria Letteraria" (Anno VII - n.7|8 - Maggio-Giugno 1959):

  Calabrisi jeu sugnu e mi 'ndi vantu,
  fatigu notti e jornu e su' cuntentu,
  duci s' d'amuri lu me' cantu,
  amaru s' di dogghia e di tormentu.
  Di nuda
  (nessuna) cosa 'o mundu 'nd'haju schiantu (paura)
  e su' nimicu di lu tradimentu;
  tutti mi dinnu
  (mi dicono) ca su' malandrinu
  puru se fazzu 'u bravu cittadinu:
  pe' fari grandi chista Terra mia
  jeu volenteri l'anima darra!

La poesia,di cui sopra, riportata pure nel libro "La Calabria e il suo poeta" (Premio "Era Lacinia") - Ed. Ursini (CZ) - Novembre 1978.
In precedenza, su altre note rassegne culturali, come per un presentimento, l'autore stesso cos descriveva la triste condizione delle classi subalterne:

  'Gnuri e pezzenti (Signori e pezzenti)
  Amaru
  (misero) cu' non havi 'nu pertusu (una casa)
  e 'nu lavuru pe' tirari avanti,
  veni trattatu da cani rugnusu
  puru da li perzuni 'nteressanti.
  Su' propriu chisti 'gnuri senza cori
  chi 'nci fannu provari gran dolori:
  ma veni 'n jornu chi la rota gira
  e lu pezzenti arriva la so' mira!

Concludiamo con una poesia caratteristica che ci riporta all'infanzia dello scrittore, allorquando scarseggiava l'acqua e "alla fontana" i litigi fra le donne costituivano "un vero teatro":

   A' funtana

  Davanti a la funtana
  si senti 'nu ribbedu, 1
  'a genti si sciarra 2
  perdendu 'u ceravedu.

  - Cummari, vegnu prima
  e non fati cagnara,
  pecch da stamatina
  chi 'nd'haju la cortara! 1

  - 'Na sula goccia d'acqua
  mi pgghiu 'ndo bagghiolu, 4
  ca mi staci 'rraggiandu 5
  'nda naca 6 lu figghiolu.

  - Mancu pe' medicina
  vi dassu mu mentiti, 7
  se pe' 'na mala goccia
  'ndaviti mu moriti!

  - Quand' 'ccuss vi mmostru
  chidu chi sugnu jeu
  e quantu vali n'unghia
  di 'nu jiditu meu! 8

  Finiti 'sti paroli
  arrivanu a li mani,
  si tranu 'i capidi,
  si mmostranu vedani. 9

  Bagghiola cu' cortari,
  bmbuli 10 cu' cannati 11
  si mnanu 'nda testa
  comu tanti dannati.

  'A genti di luntanu
  e di lu vicinatu
  senza pagari assisti
  a 'nu veru triatu. 12


Nella stalla gli animali giudicano l'uomo che ormai non pu fare a meno della macchina.
Il progresso tecnologico, purtroppo, non va di pari passo con quello spirituale.
Una volta, che le condizioni economiche della societ erano precarie, le persone vivevano in armonia fra loro; ora che c' il danaro non c' pi la pace!

   A' stada

  Trovandomi a passari di 'na stada13,
  (oh grandi rarit di lu dumila!),
  'nu cicciu 'nci cuntava a 'na cavada:
  - Guarda chi novit portau la pila14,
  non c' vedanu, non c' cchi cotrada15
  senza 'na machineda mu si cila!16
  Non passa tempu chi 'sta genti pazza
  scanceller pe' sempri 'a nostra rrazza. -

  La cavada a lu cicciu rispundu:
  - Lasciali fari, se non c' progressu
  comu la moda finir a schifu;17
  tempu chi l'omu rovinau se stessu.
  Quandu di la saluti avr disu
  s'accorger meschinu, quant' fessu!
  Debuli, 'ngialinutu18 ed aggrancatu19
  finu a 'nu lettu poi sar portatu. -

  Sentiva 'nu porcedu 'sti paroli
  e sospendu di rusicari 'a gghianda:
  - Amici, pe' la facci 'i cu' non voli
  mi sentu friscu e sanu 'i vanda 'n vanda20,
  eppuru non mi movu e sutta e moli21
  mentu li petri, mentu puru 'a landa.22 -
  E li cumpagni: - Senza malucori:
  cu' nasci porcu, sempri porcu mori! -

  'Na capra chi dorma 'nda stessa pgghia
  smettu di rifumari23 e no' capiva
  pecch lu ciucciu ava tantu mu rgghia
  pe' l'omu chi luntanu no' sentiva:
  - Se c' cu' voli 'i cca mu si la squgghia,
  la porta aperta - forti ripetiva.
  'Mmutiru sia lu ciucciu sia 'a cavada,
  ca non c' mgghiu di la propria stada.

  La vacca chi si sa oj24 faci tantu,
  lu latti, li vitedi e lu formaggiu:
  - Jeu - dissi - non mi lagnu e no' mi vantu,
  'nda chista vita 'nci voli coraggiu;
  lu pvaru se j o no' 'nu santu
  havi mu staci drittu e mu j saggiu:
  puru lu carru prima jeu tirava
  e a vastunati l'omu mi pagava. -

  Lu cunigghjedu25 chi mutu staciva,
  sapendu ca cu troppu parla sgarra:
  - E' veru, non c' mundu - ripetiva
  -'nci sunnu tanti chi vonnu la scirra.26
  Quandu a spassu 'na vota si nesciva
  pe' strati si sonava c''a chitarra;
  ora, tra mezzi e genti 'i malaffari,
  propriu veru: non si po' campari! -

Mentre tante attivit vanno scomparendo, altre si trasformano o si sovrappongono a quelle antiche. Cos, il barbiere ora coiffeur e il vecchio salone diviene unisex. Ma, in fondo, anche quello del nuovo parrucchiere sempre un mestiere indispensabile che affascina!
   'U barveri
   (Il barbiere)

  Fra li misteri chi 'nci su' a lu mundu
  di certu preferitu lu barveri:
  li sordi chi guadagna onestamenti
  su' beniditti puru di' mugghjeri.

  Sutta la manu soi pssanu a turnu
  pcciuli e randi, ricchi e povaredi:
  pe' la barva, lu sciampu e li capidi
  vannu o' saloni mu si fannu bedi.

  Quandu 'nci sunnu po' jorna solenni,
  vo' Pasca, vo' Natali o l'annu novu,
  si vaci 'ndo barveri prestamenti
  comu a 'nu veru locu di ritrovu.

  Lu postu j daveru garantitu
  mgghju ca lu salottu di 'na vota,
  undi la genti bbona si runiva
  pemmu si parla o pemmu pgghja nota.

  E c' cu' 'nda politica si sfoga,
  dicendu ca se tuttu vaci mali
  j curpa di' partiti so' 'vversari
  chi prestu vonnu fattu 'u funerali.

  Ma se ccarcosa po' vidmu 'i bonu
  j mritu du' so' grandi partitu,
  chi prestu o tardu 'ndavi e cumandari
  se da ccarcunu no' veni traditu.

  'Nu giuvanottu cu' lu malu pilu
  intantu no' si fa' troppu 'spettari:
  si pttina, si spcchja, si 'mprofuma
  pecch la zzita so' vaci a trovari.

  L'amuri medicina d'ogni mali
  se di lu cori parti pe' lu beni,
  ma s' lu passatempu di cotradi
  prestu finisci tra lcrimi e peni.

  'Ssettatu chi si lji lu giornali,
  fra tutti quanti nc' l'omu d'affari:
  jdu li cosi guarda 'ngordamenti,
  vidnduli 'n funzioni di' dinari.

  Cca lu tifosu grida e faci schjuma
  pemmu difendi la so' cara squatra
  e se pe' mala sorti no' va beni:
  - 'a palla - dici - tunda non quatra! -

  Ancora 'nc' l'espertu cacciaturi
  chi parla sulu di fucili e cani:
  guarda lu celu s'esti a so' favuri
  nommu 'nci scappa 'a preda di li mani.

  Pe' ccu' 'nu pocu voli 'u trova abbentu,
  pe' ccu' la testa ha chjna di penzeri,
  pe' ccu' la vita pgghja malamenti
  ...'a mgghju medicina lu barveri!

(Da: D. Caruso, "La Calabria e il suo poeta", opera citata).1 schiamazzo -
2 si azzuffa -
3 grande brocca -
4 secchio -
5 piangendo con stizza -
6 culla -
7 vi lascio riempire -
8 di un mio dito -
9 villane -
10 orcioli -
11 boccali -
12 teatro -
13 stalla -
14 denaro -
15 ragazza -
16 porta in giro -
17 schifezza -
18 pallido -
19 rattrappito -
20 da ogni parte -
21 molari -
22 latta -
23 ruminare -
24 oggi -
25 coniglietto -
26 lite
   
   
   
   


Si autorizza la pubblicazione su Internet dei contenuti del presente sito, previa esplicita citazione della fonte.

Copyright 1996 Domenico Caruso