Storia e Folklore Calabrese

di Domenico Caruso


Folklore calabrese

Li molti vuci
(Contrasto d'amore)

Uno dei più antichi componimenti della letteratura italiana (1231-1250) è il "Contrasto amoroso" in lingua volgare di "amante e madonna" di Cielo D'Alcamo, che prende il nome dal verso iniziale: "Rosa fresca aulentissima".
I due personaggi, un giullare e una ragazza, si producono in un gioco spontaneo e vivace di botta e risposta con la vittoria finale del corteggiatore.
Anche nella memoria calabrese è tuttora vivo il "contrasto" tra un giovane e un'onesta fanciulla, ignara della scommessa fatta dai suoi sette fratelli con l'audace avventuriero.
Il canto da me raccolto dalla viva voce popolare a S. Martino di Taurianova (RC), meglio conosciuto come: "Li molti vuci" e "Cantu di li virdi rrami" (epilogo), nel 1972 ottenne dalla giuria del concorso televisivo "Alla ricerca del folk italiano" - abbinato alla trasmissione "Adesso musica" - il 2° premio nazionale.
Questi alcuni titoli della stampa di quei giorni:
"23 mila brani-folk riscoperti per la RAI" (nella "Cultura e spettacolo" de "Il giornale di Calabria" di domenica 29 ottobre 1972);
"E' della Calabria il miglior folk" (ne "Gli spettacoli" della "Gazzetta del Sud" di martedì 31 ottobre 1972);
"La canzone folk calabrese domina al concorso della RAI-TV" (in "Cultura e spettacolo" de "Il giornale di Calabria" di mercoledì 1° novembre 1972);
"Il folk calabrese ad Adesso musica" (dalla "Gazzetta del Sud" di domenica 17 dicembre 1972);
"Che cosa hanno scoperto gli archeologi della canzone" (ampio servizio del "Radiocorriere TV" del 17-23 dicembre 1972).
Anche se parecchi scrittori hanno plagiato in tutto o in parte il mio lavoro, la versione che qui presento, riveduta e corretta, risulta la più coerente e la più completa fra quelle esistenti. Il "canto" costituisce un autentico gioiello di poesia popolare e merita ancora di essere conosciuto oltre i confini regionali.
(Pubblicato sulla rivista "Calabria Letteraria" n. 10/12 dell'ottobre-dicembre 1985 e nel mio volume "Storia e Folklore Calabrese" del 1988, è stato accolto da tutti con favore)

Li molti vuci

Donna
Tuppi-tuppi, cu' jè arretu a 'ssi porti?

Uomo
Lèvati ca su' jeu, facci di luna!

Donna
Va' ca sbagliasti la porta e la perzuna,
se nno 'nci 'zzippi la pedi e la lana.

Uomo
Di lana su' vestutu e no' di sita,
tu comu parli cu' 'ssa lingua sciota.
Giuvana bella, galanti e pulita,
di 'ss'acqua volìa 'mbìvari 'na vota.
Li molti vuci e li gran passioni
scoràggianu lu cori d'ogni amanti.
Riccu mi vitti 'ntra disperazioni,
focu ch'aduma pe' tutti li canti!

Donna
Giuvani chi pe' amuri jìti erranti,
arretu a li me' porti non veniti:
no' sugnu donna di cori acquistanti
pe' cunzentiri a 'lli vostri partiti.

Uomo
O Gesù, donna, comu vi faciti
tantu dispettusa e tantu violenti;
cuntra li me' vogghj vu' vi mentiti,
cuntra li me' guai, peni e turmenti!

Donna
Venerà 'n giornu e giuvani ti penti,
di novu muterà la fantasia;
jeu lu fazzu sapiri a li me' genti
ca 'nzurtari mi venisti 'n casa mia!

Uomo
O donna, cu' 'ssa rràbbia e tirannia
e tuttu l'odiu chi mi mmostri e porti,
abbentu 'nciùni a la perzuna mia:
bella, cchjù mi 'ndi fai e cchjù mi cunorti!

Donna
Prestu, vattìndi darretu a 'ssi porti,
non mi dari cchjù molesti e loda a Ddeu,
ca non su' donna pe' patiri torti:
la donna chi tu cerchi non su' jeu!

Uomo
Guarda chi cori si' spietatu e rreu
'n'ura no' mi volisti cuntentari:
se fussi statu 'n perfidu giudeu
venivi a la me' fonti a vattijari!

Donna
Ti lu promettu, ti fazzu tagghjari
prima li quattru parti e po' la testa,
'ccussì ogni omu 'nci veni a penzari
pe' jìri 'n casa di 'na donna onesta.

Uomo
Sciògghjti, lingua mia, fa' giocu e festa
nommu si dici ca moru p'amuri;
ca se jeu moru a 'stu mundu cu' resta
cani mi chiamerannu e tradituri.

Donna
Cu' ti lu dissi ca no' nd'hai favuri,
giuvani valorusu e cu' la spata?
Se li me' genti sannu ccarchi erruri
ciangi mali pe' ttia chista jornata!

Uomo
Jeu no' mi movu no di chista strata,
se morti no' mi duni oppuru locu:
no' mmi li dari alla dimenticata
pecchì l'amuri meu è cosa di pocu!

Donna
Assai 'ndi vorrìa sèntari e no' pocu
di 'ssi durci paroli chi m'hai dittu,
cadu e m'abbrùsciu 'nta l'ardenti focu
e mi cunsumu pe' lu to' petittu.

Uomo
Cunsula, donna, 'stu me' cori affrittu,
no' mmi lu jìri lu tempu 'llongandu,
ca se jeu moru jè grandi dilittu
e unu e n'atru nu' morimu amandu.

Donna
Di 'n'atra cosa vaju dubitandu,
nommu si' 'n carchi giuvani smarritu
mu levi lu me' onuri palisandu
cu 'n carchi amicu chi teni fidatu.

Uomo
Se fussi di la curti cundannatu,
la scala misa e lu bòja presenti,
mu dinnu ca 'sta donna l'haju amatu
da gula jeu mi 'mpendu 'ntortamenti.

Donna
Trasi, giuvani meu, trasi abbertenti,
nommu si' vistu di li me' vicini:
'nd'hannu la lingua comu li serpenti,
tàgghjanu comu spati damaschini.

Uomo
Pìcciuli e 'randi veniti a sentiri
c'amai 'na donna cori di leuni,
cu' li maneri farzi e tarantini
l'haju portata a simili torturi.

Donna
Giuvani, mi venisti a svergognari
cu' molta genti di lu me' paisi:
pràtica cu' cui soli praticari,
cu' li mègghju di tia e fanci li spisi;
se di villanu ti senti chiamari
fàttiti surdu cu' li ricchj tisi!

Uomo
'Ndavi tant'anni chi zzappu majsi,
mo' vinni l'ura di lu siminari.
Cu' li to' frati la testa 'nci misi,
jìdi pe' brìgghja la volìanu fari;
vinni 'u mi dati 'ssi quattru tornisi
ca l'ura è tarda e mi 'ndi vògghju andari.
Lu carru a la 'nchjanata si tratteni,
a la calata po' gran fùria pìgghja
e cu' no' cerni la farina bona
lu pani si lu màngia cu' canìgghja.
Lu mastru custureri cusi e tàgghja,
cu' li ritagghj soi 'ndotau 'na fìgghja,
pe' dota ca 'nci dezzi 'na tovàgghja,
all'ottu jorna jìu mu 'nci la pìgghja.
Guarda lu volu chi fici 'sta quàgghja
chi si cridiva ca lu celu pìgghja:
cadi cca 'n terra e si rruppìu 'na màgghja,
fici la mala pasca mu 'nci pìgghja.
Vaju gridandu cu' 'ndavi 'na fìgghja
mu mi la duna a mmia chi sugnu sulu,
ca jeu la 'nsignu mu joca a li brìgghja
e cu' du' palli e cu' 'nu brìgghju sulu.
'Nc'èranu du' cotradi a lu mignanu,
facìvanu cazetti a meravìgghja,
nuda di dui sbagliava 'na màgghja:
cu' sbaglia 'a mala pasca mu 'nci pìgghja.
La randi sapi fari li catini,
la pìccula li sapi 'ncatinari;
la randi jè patruna di lu suli,
la pìccula la terra fa tremari;
la randi è veru sì ch'è bella assai,
la picculina è 'nu puntu di cchjuni.
Nu' dui, caru cumpagnu, jimmu a' scola,
tutti li dui lejmmu 'na scrittura.
Se la to' bùggia hjùhhjala ca vola,
la mia già senza ventu vola sula.
Se lu to' lettu non havi lenzola,
'ndo me' 'nci dormu 'nta la pàgghja nuda;
se la to' casa non ha cuvertura,
la mia non havi cchjù mancu li mura.
Liberamu du' lepri 'nta lu chianu,
cu' spara 'o primu la càccia si pìgghja.
Caru cumpagnu, no' 'ndi sciarrijàmu,
ca tu pìgghj la mamma e jeu la fìgghja.
Lu me' cavadu no' 'ndi màngia pàgghja,
ca voli bivaruni di canìgghja...
e lu scàpulu undi pìgghia pìgghja.


Domenico Caruso


A Campo Calabro (Reggio Cal.) A canzuni 'ra donna onesta, corrispondente al nostro contrasto d'amore Li molti vuci, si conclude tragicamente.
Spetta al gentil sesso l'ultima parola:


Donna
Varda chi volu chi pigghia 'sta quagghia!
Ch'eu mi cririva ca lu cielu pigghia!
Cariu 'ddha 'nterra e si fici sarbaggia,
Napuli si 'ndi fici maravigghia!
Supra a 'nu carru su' cundannata a morti
a manu sugnu ri quattru nimici.
A tia cumpagnu, non ti fari forti!
Ti spirdisti 'ddhu beni chi ti fici?

Affaccia si bo' sentiri cantari
'na ronna similiata ri palori,
'ffaccia si bo sèntiri cantari,
'ffaccia chi virirai comu si mori!

… E u sparau!

(Da: Domenico Centorrino, "Una finestra sul passato" - Jason Editrice (RC), 1995)

Il "Centro Studi Bruttium" di Catanzaro ha dedicato a Domenico Caruso il Quaderno "Canti" - "Li molti vuci" e "La bella Cuncetta" - n. 36 - Anno XXVI - 2022 - allegato a "La Ciminiera".

Si autorizza la pubblicazione su Internet dei contenuti del presente sito, previa esplicita citazione della fonte.

Copyright © 1996 Domenico Caruso