Storia e Folklore Calabrese
di Domenico CarusoIndice

Storia della Calabria

Poesia dialettale

S.Martino: un paese e un Santo

Fatti straordinari in Calabria

Ricordi di scuola

L'autore

Lettere e contributi

La nostra Piana

Da libri, giornali e riviste

Folklore calabrese

La donna calabrese: ieri e oggi

Jettatura e malocchio in Calabria

Quarant'anni di tradizioni popolari

La licantropa

S. Elia e il diavolo

Dizionarietto dialettale della Piana di Gioia Tauro

Canti popolari calabresi

Dalla Quaresima alla Pasqua nella Piana di Gioia Tauro

Calabresella mia

Pietro e il Divino Maestro

"Sorella Morte, non mi fai paura!"

Aneddoti e arguzia popolare

Indovinelli calabresi

San Giuseppe, ieri e oggi

Detti pisani e calabresi a confronto

Li belli festi e li belli Natali

'U rivggiu da Passioni

Li molti vuci

'A mugghjeri

I "Giganti" di S. Martino

Folklore calabrese

'U rivggiu da Passioni

                     1
Spiritu Santu meu, dtimi aiutu,
mu mi rispgghju 'stu senzu 'nsenzatu,
da tantu tempu sugnu surdu e mutu,
nuda virtuti nd'haju professatu.
Cu' l'aiutu di Ddeu su' risolutu
di ricordari cca Ges sagratu
cu' lu rivggiu quantu havi patutu:
sona vintiquattr'uri ed spiratu.

                     2
A li vintiquattr'uri ha domandatu
di la so' affritta Matri la licenza,
'nci dissi: - Matri, lu tempu passatu,
avmu a ffari l'urtima spartenza. -
- Fgghju, 'na lancia o' cori m'hai tiratu,
jeu restu Matri affritta e di tia senza! -
La so' benedizioni 'nci ha donatu:
oh gran doluri di la Matri penza!

                     3
A li vintitri uri s'incumenza,
Ges la cena faci 'nda chid'ura;
la grandi so' umirtati ognunu penza,
ca patu Cristu cu' n'amuri pura.
E giustu chida notti, a prima ura,
sutta specie di pani 'u Redentori
si sottumetti cu' 'n'amuri pura
pe' jri 'n bucca di li peccatori.

                     4
Cu' lu ricivi giustu e con amuri,
du' paradisu jesti possessuri;
se lu ricivi 'i Giuda tradituri,
pena dintru lu 'mpernu a tutti l'uri.
Princpiu dezzi Cristu a li du' uri
cu' 'nu sermoni a' apostoli vo' fari:
'nci predicava cu' ' na ver'amuri,
c'a Giuda jdu lu vola sarvari.

                     5
Giuda c'ava lu cori tradituri
ora vena e penzava li dinari.
Ma mo' penzamu: tutti i peccaturi
Cristu no' dassa modu pe' sarvari.
A li tri uri Cristu jiu a pregari,
a la passioni soi gi stava accortu;
principiau a chid'ura di penari,
quandu 'i Getsemi arrivau all'ortu.

                     6
L'Eternu Patri si misi a pregari,
n'ngialu 'nci calava pe' cunortu;
vida clici, cruci e cosi amari,
l'Eternu Patri gi lu vozzi mortu.
A li quattr'uri Cristu standu all'ortu,
la so' Passioni penzava e vida:
penzava all'agonia, quasi era mortu,
sudava sangu e la terra abbunda.

                     7
E li Giudei 'nci stvanu attornu,
avanti a jdi Giuda gi vena.
Li patimenti furu tutti 'n tortu,
o peccaturi, li patu pe' ttia.
A li cinc'uri Cristu gi vida
a Giuda avanti la turba arrivatu;
Giuda lu basa e a li Giudei dica:
- Pigghjti a chistu chi v'haju mostratu. -

                     8
Ma li Giudei cascaru 'nta la via,
quandu lu nomi 'i Jesu palisatu.
Cristu li guarda e moriri vola,
pemmu paga d'Adamu lu peccatu.
A li sei uri Cristu fu ligatu
mani darretu e la turba s'ammassa:
Giacumu e Petru l'hannu 'bbandunatu,
San Gianni chi lu segui no' lu dassa.

                     9
Cu' cordi e cu' catini trascinatu
e fu portatu a lu palazzu d'Anna;
da Marcu po' fu statu schiaffiatu,
sputatu 'n facci e 'n tortu la cundanna.
A li sett'uri la turba s'affanna,
Cristu no' poti cchj ch' stancu e lassu;
grida la turba pemmu si cundanna,
e si cundanna 'e mani di Cafassu.

                     10
Cafassu 'sti paroli 'nci domanda:
- Tu no' si' giustu rre, ca si' rre farzu,
si' rre du' Celu e di nud'atra vanda,
si' rre di morti! - ripetu Cafassu.
Non poti cchj all'ott'uri fari 'n passu,
ca troppu di la turba martrattatu;
levatu fu a 'na stada stancu e lassu,
di li capidi a 'nu travu ligatu.

                     11
Calaru schiavi cu' cori di sassi,
cu' l'unghj li so' carni hannu scarnatu;
jdu li guarda cu' lgrimi sparzi,
pe' nn'aviri piet l'hannu bendatu.
A li nov'uri Cristu fu negatu
di l'amatu discpulu ch'ava
e fu ccuss da tutti 'bbandunatu:
Gianni era jutu m'avvisa a Maria.

                     12
Canta lu gadu e Petru l'ha negatu,
canta lu gadu e Petru s'avvida:
cerca perdunu pe' lu so' peccatu,
di chiantu all'occhj du' canali ava.
A li deci uri Cristu no' pota
e 'n casa di Pilatu fu portatu;
a Pilatu omu giustu 'nci para
e m'u cundanna 'nci para peccatu.

                     13
Cchj forti 'a turba si misi a gridari
ca voli a Ges Cristu cundannatu.
Pilatu cerca 'na proposta 'i fari:
- Cristu d'Erodi ha 'ssri giudicatu! -
A l'undici uri a 'Rodi fu levatu
e 'Rodi mu 'nci parla disiava,
ma potti rimaniri scurricciatu
ca Cristu avanti d'idu no' parlava.

                     14
'Na vesta jianca allora hannu pigghjatu,
'nci 'a msaru e di pcciu lu trattaru;
(pcciu era 'Rodi chi l'ava penzatu!),
c''a vesta jianca a' genti lu mmostraru.
A dudici uri la Matri arrivava;
a Jesu lu tornaru da Pilatu.
L'affritta Matri arretu 'e porti stava,
vida lu fgghju spostu e 'ssulicatu.

                     15
La turba forti allora havi gridatu
ca voli a Ges Cristu cundannatu.
Dissi Pilatu: - 'Sta cundanna damu,
mu si fragella e poi lu liberamu! -
Lu fragellu ccuss fu preparatu
e ccu rrggia si msaru a battiri:
di tali modu fu martoriatu,
dani volanu m'u fannu moriri.

                     16
A tridici uri misu alla culonna
e cu' pungenti spini 'ncurunatu;
lu vidi e stramortisci la Madonna,
ma poi lu hjitu 'nci havi tornatu.
Di fora lu guardava la Madonna
e guardandu crisca lu so' doluri;
Cristu pregava o' Patri pemmu allonga,
mu campa ccani e pemmu pati cchjuni.

                     17
A quattordici uri lu ligaru
a 'na colonna di russu vestutu,
'nda li mani 'na canna 'nci posaru,
da turba comu rre vinni schernutu.
Ora si parla di li quindici uri,
ora si dici lu quantu e lu comu.
Pilatu chi s'affaccia a lu barcuni,
lu mmostra a lu ppulu: - Ecceomu! -

                     18
Po' 'nc'ssi a chida genti senza cori:
- Se nui lu liberamu sarra bbonu. -
Tutti gridaru: - A la cruci mu mori! -
Lava Pilatu e si chiudi la domu.
La facci hannu perzu e lu decoru,
aundi vinni oh, la gran potenza!
Eternu Patri, chistu to' figghjolu
com' ridottu a tanta penitenza!

                     19
Chidu chi pati, lu pati pe' l'omu,
o peccaturi, offendi tu e non penzi.
Fu scrittu a sdici uri lu so' nomu:
a morti cundannatu la sentenza.
A li diciassett'uri ognunu penza
chi gran doluri da gran matri ava:
vida so' fgghju'n tanta sofferenza,
portari 'n codu 'a cruci e non pota.

                     20
Pe' caminari po' faca violenza
e quanti voti catti pe' la via!
Doluri 'ntisi la grandi Potenza
ca ributtaru e jettaru a Maria.
Quandu a Munti Carvriu si giunga
a Cristu lu 'nchianaru a strascinuni
e li so' vesti chi 'mbiscati ava
'nci li scipparu cu' rrggia e fururi.

                     21
E li so' cji rinnovati ava,
sentiva li fragelli e li doluri.
L'affritta Matri 'nchiovari senta,
fu 'spostu 'n cruci a li diciottu uri.
Si cunta di Ges lu ver'amuri,
amuri ch' perfettu, amuri eternu,
comu stremu amau li peccaturi,
chi vozzi liberari di lu 'mpernu.

                     22
Arzu po' l'occhj a li diciannov'uri
e di cori pregau lu Patri Eternu:
- Patri, perduna li crocifissuri,
ca sunnu pacci e non han sentimentu! -
A li vint'uri fici testamentu
e a Gianni 'nci dassau Matri Maria;
puru se stava 'u spritu perdendu,
ancora jidu patiri vola.

                     23
- Szziu! - dissi e prestu a 'nu momentu
feli ed acitu vinni preparatu;
lu dzzaru e Ges dissi 'mbivendu:
- Consumatu esti! - e fu cos spiratu.
Penzamu li doluri di Maria,
chi restau Matri scunzulata e sula:
guardava 'a cruci e spirari vida
so' fgghju mentri sona vintun'ura.

                     24
Si vota e vidi 'n'atra tiranna:
Longinu 'na lanciata va e 'nci duna.
Si smvinu li petri di la via,
scuru lu suli, li stidi e la luna.
Giuseppi Arimatea 'nci dissi allora:
- O Nicodemu, chistu n'omu giustu! -
'Nci scipparu li chiova e la curuna,
lu levaru a Maria mortu tuttu.

                     25
E la Madonna, trovandosi sula,
di cori lu ciangu cu' chjantu rruttu.
Novu lanzlu e nova seportura,
a li vintiquattr'uri fu 'n sepurcu.
Ora ch' dittu lu rivggiu tuttu,
mi cumpatti se 'nc'esti difettu:
chidu chi dissi lu dissi pe' mottu,
ca jeu no' lu lejia ca no' sta scrittu.

                     26
Cu' ama lu Signuri 'i veru cori
lu paradisu di certu si pgghja,
ma cu' rimani sempri peccatori
se po' si perdi non meravgghja!Il presente canto, rielaborato da Domenico Caruso nel dialetto della Piana di Gioia Tauro, raccoglie numerosi frammenti popolari sparsi nei vari paesi calabresi. In particolare, esso si avvale della versione di S. Martino di Taurianova nonch di quelle pubblicate da Nino German: "Canti e cunti" (a cura dell'Amministrazione Comunale di Scido - RC - del maggio 1985) e dalla rivista di letteratura popolare "La Calabria" di Monteleone - luglio 1893 ("Lu rivogiu" di Piscopio). Comunque, non ostante gli sforzi ed alcune integrazioni, le lacune sono evidenti specialmente nelle forme verbali (ad es., il passato prossimo al posto del passato remoto) e nei vocaboli che per necessit di rima risultano ostici. Talvolta manca l'accento ritmico o il verso appare claudicante. Nel rispetto dell'originalit non si poteva operare altrimenti e chiediamo venia ai nostri lettori.


Si autorizza la pubblicazione su Internet dei contenuti del presente sito, previa esplicita citazione della fonte.

Copyright 1996 Domenico Caruso